Uitnodiging Jaarvergadering ZCC 2023

Bij deze nodigt het Z.C.C.-bestuur iedere zaanse vereniging uit om middels twee afgevaardigden de algemene ledenvergadering bij te wonen. Deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 15 maart 2023, om 20.00u in het lokaal van p.v. De Koerier. Bijgaand treft u de agenda hiervoor aan.

Agenda Algemene Ledenvergadering ZCC 2023 – 15 maart 2023

Het bestuur van de ZCC verzoekt de vier verenigingen kennis te nemen van de opgenomen bestuursvoorstellen (wijziging naar 1 competitie / inschrijfgeld). De leden dienen hierover te worden geconsulteerd. Op 15 maart a.s. zullen de vier verenigingen hierover hun stem moeten uitbrengen. Eventuele bezwaren/tegenvoorstellen kunnen tot uiterlijk zondag 12 maart a.s. bij Marit worden ingediend via mial.

Het jaarverslag van de secretaris volgt via e-mail voor de vergadering. Het jaarverslag van de penningmeester zal, na uitvoering van kascontrole, ter hand worden gesteld ten tijde van de vergadering.